Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №81/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на склад за плодове и зеленчуци в имот № 063027, местност „Побот камък“, землище на с. Капатово и засаждане на 65.7 дка, череши, 42.6 дка, праскови, 55.8 дка домати и 49.3 дка чушки в имоти №№ 071004, 071005, 071008, 071009, 071012, 071017, 071019, 071021, 071064, 071065, 071071, 0710871 и 071088, местност “Мерата - Карабатак“, имоти №№ 067001, 067006, 067007, 067017, 067018, 067019, 067020, 070001, 070002, 070004, 070008, 070010, 070015, 070016, 070017, 070021, 070023, 070025, 070027, 070028, 070029, 070035, 070036, 070038 и 070039, местност „Карабатак“, землище с. Капатово, имоти №№ 063013, 063014, 063024, 063026 и 063028 в местност „Побит камък“, землище на с. Капатово, имоти с №№ 019005 и 019006, местност „Черен батак“, землище на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „МЕЛАНЖ ДЮН“ ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда реализиране на следните дейности:
- изграждане на склад за плодове и зеленчуци с административно - битова сграда в имот № 063027, местност „Побит камък“, землище на с. Капатово община Петрич, съгласувано с писмо изх. № 4106(1)/18.01.2017 г. на РИОСВ - Благоевград;
- създаване на трайни насаждения череши и праскови (65.700 дка череши и 42.600 дка праскови) в имоти №№ 063013, 063014, 063024, 063026 и 063028 в местност „Побит камък“, 067001, 067006, 067007, 067017, 067018, 067019, 067020, 070001, 070002, 070004, 070008, 070010, местност „Карабатак“, 071008, 071009, 0710871 и 071088, местност “Мерата - Карабатак“, землище с. Капатово, №№ 019005 и 019006, местност „Черен батак“, землище на с. Ново Кономлади, община Петрич;
- засаждане на едногодишни насаждения от домати и чушки (55.8 дка домати и 49.300 дка чушки) в имоти №№ 070015, 070016, 070017, 070021, 070023, 070025, 070027, 070028, 070029, 070035, 070036, 070038 и 070039, местност „Карабатак“, 071012, 071017, 071019, 071021, 071064, 071065, 071071, местност “Мерата - Карабатак“, землище с. Капатово, община Петрич.
Напояването на насажденията е предвидено (по напоителна норма 80 м3 за декар) да се осъществява от мрежата на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма - Места на база сключен предварителен договор. Необходимите количества вода ще се събират в предвиден за монтиране надземен резервоар с вместимост 320 м3 , от където чрез изграждане на автоматизирана капкова система водата ще бъде подавана на растенията.
Очакваното количество отпадъчни води от административната сграда, която ще се разположи в имот 063027, местност „Побит камък“, землище на с. Капатово община Петрич е предвидено да бъдат отвеждани във водоплътна изгребна яма
Транспортния достъп до имотите ще се осъществява по полски пътища.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
Съгласно становище с изх. № П-01-275/30.08.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016 - 2021 г.) и ПУРН (2016 - 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 3, т. 7 и т. 9 от становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Горецитираните имоти, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Имоти №070027 и №070029, попадат частично в границите на защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Петрич, кмета на с. Ново Кономлади, кмета на с. Капатово и БДЗБР.