Съдържание

Посетители

В момента има 163  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №100/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Външно ел. захранване НН на вилна сграда в УПИ XXIII-10094, кв.16 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С настоящето инвестиционно предложение се предвижда изграждане на трасе на външно кабелно електрозахранване от ТП „Попови ливади“ за захранване на вилна сграда в УПИ XXIII-10094, кв.16 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев.
Изграждането на въздушната мрежа ниско напрежение е свързана с монтаж на 9 броя стоманобетонови стълба НН и монтаж на въздушна кабелна линия с усукани изолирани проводници.
Дължината на проектния въздушен електропровод ще бъде около 378 м.
Преносът на електроенергия по надземни кабели е включен в т. 3, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

При извършената проверка по отношение местоположението на проекта на трасето на предвидения за изграждане електропровод, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в границите на следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР:
• защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-352/11.042013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 48 от 2013 г.);
• защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
Извършена към момента проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режимите на защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС, в която следва да се предостави информация за необходимост от изсичане на дървесна и храстова растителност във връзка с реализацията и последващата експлоатация, като се поясни вида и броя на дърветата и/или храстите, които ще се наложи да се изсекат при осъществяването и за последващата експлоатация на инвестиционното предложение.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Гоце Делчев и Кметство с. Попови ливади.