Съдържание

Посетители

В момента има 292  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1038/2018

Изх. №3806(1)/15.11.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 76180.86.6, находящ се в местността Златкова чука по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил – собственост на наследниците на Й. И. К.“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Й. И. К.

Във връзка с внесеното в качеството Ви на наследник на Й. И. К. уведомление с Вх. №3806/01.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната горскостопанска програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомяваме за следното:
Горскостопанската програма за поземлен имот с идентификатор 76180.86.6, находящ се в местността Златкова чука по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил – собственост на наследниците на Й. И. К. попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на горскостопанската програма се явява поземлен имот с идентификатор 76180.86.6, находящ се в местността Златкова чука по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил с площ 21000 кв. м (2.1 ха), представляващ горска територия с регистриран начин на трайно ползване „Иглолистна гора“ съгласно приложената скица.
Горскостопанската програма е изработена на основата на горскостопанските карти, картата на възстановената собственост и/или КККР и извършената през 2011 г. инвентаризация на горите на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир“, съгласно която в имота попадат части от насажденията съставляващи отдели, подотдели 1275 „б“, „в“, „3“, „5“ и 1276 „ч“, „ш“, „х“, „ф“, „ц“.
Съобразно представената информация и документация, таксационните показатели характеризиращи насаждениятя в имота са както следва:
• за частта от отдел, подотдели 1275 „б“ с площ 0.94 ха: иглолистно изкуствено насаждение със състав бял бор 10 и единично участие на издънкови благун и зимен дъб; възраст - 45 години; пълнота – 1.0; височина – 15 м; бонитет – 4; ср. диаметър – 18 см. Дървостоят в границите на имота е със средно санитарно състояние и равномерен строеж. Наблюдава съхнене на белия бор на площ от 0.05 ха, причинено от корояди. Наличен е подраст предимно от зимен дъб и бук, и единично бял бор;
• за отдел, подотдели 1275 „в“ “ с площ 0.03 ха: иглолистно изкуствено насаждение със състав бял бор 10 и единично участие на черен бор и издънков зимен дъб; възраст - 50 години; пълнота – 0.7; височина – 19 м; бонитет – 3; ср. диаметър – 28 см. Дървостоят в границите на имота е с добро санитарно състояние и неравномерен строеж. Наличен е подраст предимно от черен бор, бял бор и зимен дъб, и единично бук;
• за отдел, подотдели 1276 „ш“ с площ 0.8 ха, към който са включени и прилежащите площи попадащи в отдел, подотдели 1276 „ч“, „х“ и „ф“ съобразено с минималния им размер: иглолистно изкуствено насаждение със състав бял бор 9, черен бор 1 и единично участие на издънкови благун и зимен дъб; възраст - 45 години; пълнота – 0.9; височина – съответно 18, 18 м ; бонитет – съответно 3, 2; ср. диаметър – съответно 24, 24 см. Дървостоят в границите на имота е със средно санитарно състояние и равномерен строеж. Наблюдава съхнене на белия бор на площ от 0.06 ха, причинено от корояди. Наличен е подраст предимно от бук и бял бор, и единично зимен дъб;
• за отдел, подотдели 1276 „ц“ “ с площ 0.09 ха иглолистно изкуствено насаждение със състав бял бор 7, зимен дъб 3 с издънков произход и единично участие на черен дъб (залесяван), както и с единично участие на благун, бук, дуглазка ела, черен бор и акация; възраст - 20 години; пълнота – 0.8; височина – 4 м; бонитет – 4 за белия бор и 3 за зимния дъб; ср. диаметър – 6 см за белия бор и 8 см за зимния дъб. Дървостоят в границите на имота е със средно санитарно състояние и равномерен строеж.
Вида на отдел, подотдели 127 „3“ и „5“ е съответно „Просека“ и „Камионен път“.
С горскостопанската програма е планирано за период от 10 години да се изпълнят следните горскостопански мероприятия:
 в частта от отдел, подотдел 1275 „б“ се предвижда да се изведе отгледна сеч – прореждане с интензивност 25% на площ в размер на 0.89 ха, както и санитарна сеч с интензивност 100% на площ от 0.05 ха ;
 в частта от отдел, подотдел 1276 „ш“ се предвижда да се изведе отгледна сеч – прореждане с интензивност 20% на площ в размер на 0.74 ха, както и санитарна сеч с интензивност 100% на площ от 0.06 ха.
В частите от отдели, подотдели 1275 „в“ и 1276 „ц“ не се предвиждат мероприятия.
С горскостопанската програма не се предвиждат възобновителни, противопожарни и ловностопански мероприятия.
Горскостопанската програма не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001013 „Скрино“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
Така заявената горскостопанска програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с програмата дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявената „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 76180.86.6, находящ се в местността Златкова чука по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил – собственост на наследниците на Й. И. К.“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри и предвиждания на гореописаната горскостопанска програма и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград