Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1040/2018

Изх. №3823(1)/15.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на две подпорни стени в имот с идентификатор 04279.310.2115 в местността Чавеев чукар по одобрените кадастрална карат и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: В. Б. М.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3823/05.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на две подпорни стени в имот с идентификатор 04279.310.2115 в местността Чавеев чукар по одобрените кадастрална карат и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с настоящето инвестиционно предложение се предвижда в имот с идентификатор 04279.310.2115 в местността Чавеев чукар по одобрените кадастрална карат и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград да се изградят над прилежащия терен две подпорни стени с височина до 2 м и дължина съответно 5 м и 7 м.
С писмо с Изх. №3676(1)/27.11.2017 г. директорът на РИОСВ – Благоевград се е произнесъл на основание по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за заявено от възложителя инвестиционното предложение за „Изграждане на жилищна сграда в имот с идентификатор 04279.310.2115 по КК и КР на гр. Благоевград, община Благоевград“.
Така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на две подпорни стени в имот с идентификатор 04279.310.2115 в местността Чавеев чукар по одобрените кадастрална карат и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за инвестиционно предложение „Изграждане на две подпорни стени в имот с идентификатор 04279.310.2115 в местността Чавеев чукар по одобрените кадастрална карат и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград