Съдържание

Посетители

В момента има 123  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1059/2018

Изх. №3900(1)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на дом за стари хора в УПИ V - 360, УПИ IX - 357 и УПИ VIII - 356, кв. 22 по дворищно регулационния план на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“

Възложител:В. С. Г., Й. С. Г.

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №3900/09.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение “Изграждане на дом за стари хора в УПИ V - 360, УПИ IX - 357 и УПИ VIII - 356, кв. 22 по дворищно регулационния план на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено в горепосочените имоти с обща площ 701 м2 и отредени за жилищно строителство да бъде изградена пет етажна сграда с предназначение дом за стари хора. Същата ще се състои от партер, сутерен и три етажа с по четири броя стаи. Електрозахранването на сградата ще се осъществи от стълб № 1 от ТП „Басейн“ въздушно. Водоснабдяването ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на гр. Рила, а образуваните отпадъчни води ще се отвеждат в съществуващата канализация на населеното място. Транспортният достъп ще се осъществява по улици граничещи с имота.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.) .
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на дом за стари хора в УПИ V - 360, УПИ IX - 357 и УПИ VIII - 356, кв. 22 по дворищно регулационния план на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград