Съдържание

Посетители

В момента има 136  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1081/2018

Изх. №3992(1)/23.11.2018 г.

уведомление за проект “Цялостна реконструкция и обезопасяване на строителни елементи с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата на кметство с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №3992/16.11.2018 г.на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение “Цялостна реконструкция и обезопасяване на строителни елементи с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата на кметство с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда цялостна реконструкция и обезопасяване на строителни елементи с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата на кметство с. Дебрене, находяща се в УПИ I, пл. № 131 и УПИ II, пл. № 131, кв.14 по плана на с. Дебрене, община Сандански. Сградата е със застроена площ 133 кв.м и се състои от мазе и един етаж.
С проекта са предвидени следните дейности:
- подмяна на дървената покривна конструкция;
- укрепване на подпорната стена от югоизток;
- полагане на каменна вата, пожарен гипсфазер, шпакловка и силикатна мазилка под тавана на полуподземен етаж;
- полагане на топлоизолация от вътрешната страна на фасадните стени;
- подмяна на външната дограма;
- полагане на топлоизолация над подовата плоча на подпокривното пространство и армирана циментова мазилка отгоре;
- поставяне на инверторни климатици;
- поставяне на парапети пред всички площадки, граничещи с денивелация по-голяма от 1,5 м.;
- изграждане на цокъл около площадката пред кметството и площадката пред входа;
- измазване на комините и поставяне на метални шапки;
- обновяване на водопровода и канализацията;
- облицоване на санитарните помещения;
- реновиране отводняването на покрива и поставяне на улуци;
- изграждане на армирана циментова мазилка върху площадката пред кметството;
- поставяне на енергоспестяващо осветление;
- изграждане на мълниезащитна инсталация и ел. инсталация на помещенията на полуподземен етаж;
- проектиране на ел. инсталация и ел. табла на първи етаж;
- подмяна на вътрешните врати на първи етаж;
- освежаване на стените и помещенията и поставяне на нова настилка на пода на първи етаж.
Описаните по-горе дейности не попадат в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което проектът не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр.107/2007 г.)) .
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Цялостна реконструкция и обезопасяване на строителни елементи с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата на кметство с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград