Съдържание

Посетители

В момента има 148  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1084/2018

Изх. №3980(1)/26.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Закупуване и монтаж на машини и оборудване за повишаване капацитета на продукцията към цех за производство на алуминиева и PVC дограма в поземлен имот с идентификатор 17395.180.15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „ТМ-ПЛАСТ“ ЕООД, ЕИК 200207456

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3980/15.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Закупуване и монтаж на машини и оборудване за повишаване капацитета на продукцията към цех за производство на алуминиева и PVC дограма в поземлен имот с идентификатор 17395.180.15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда закупуване и монтиране на машини и оборудване за повишаване капацитета на продукцията към цех за производство на алуминиева и PVC дограма в поземлен имот с идентификатор 17395.180.15 с площ 2000 кв. м с НТП: „за друг вид производствен, складов обект“.
За инвестиционно предложение за „Изграждане на производствено помещение със склад и търговска част в част от поземлен имот с идентификатор 17395.180.11 (новообразуван 17395.180.15) по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград”, директорът на РИОСВ - Благоевград се е произнесъл с Решение № 14-ОС /2013 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие.
Обектът е въведен в експлоатация с Удостоверение № 30/09.06.2015 г. за „Склад, магазин и цех за производство на дограма“, издадено от гл. архитект на община Гоце Делчев.
С настоящето инвестиционно предложение е предвидено закупуване и монтиране на следните машини и оборудване към обекта: машина за фрезоване на водоотливни канали; автоматична машина за рязане на стъклодържатели с дигитален ролков път; автоматизирана поточна линия за залепване и почистване на PVC профили; ъглонабивна машина; автоматична винтонавивна машина; мрежова фотоволтаична (соларна) система с мощност до 30 kWp; компресор.
Описаните по-горе дейности не попадат в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което инвестиционното предложение не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002076 «Места» за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с инвестиционното предложение, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания и популации на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона, не се създава трайна преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 “Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Закупуване и монтаж на машини и оборудване за повишаване капацитета на продукцията към цех за производство на алуминиева и PVC дограма в поземлен имот с идентификатор 17395.180.15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград