Съдържание

Посетители

В момента има 400  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„СИЙУАЙНС“ АД

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 77565.28.14, местност „Суракево“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и наличната такава в РИОСВ-Благоевград поземлени имоти с идентификатори 77565.28.14, 77565.34.27 и 77565.34.25, местност „Суракево“ са с променено предназначение на земята с Решение № АР-49-11/21.11.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград за изграждане на обект „Винарна с обществено обслужване, контролно-пропусквателен пункт и прилежаща инфаструктура. За инвестиционното предложение е проведена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, чрез която е извършена и процедура по оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. Процедурата е приключила с Решение № БД-46-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ-Благоевград.
На основание издадено Разрешение за строеж № 20/07.03.2019 г. на главния архитект на община Сандански в поземлен имот с идентификатор 77565.28.14 и с площ 36 262 кв. м е започнало изграждането на обект винарски комплекс – сграда със ЗП 5382,6 кв. м.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда да се разшири предвидената в поземлен имот с идентификатор 77565.28.14 дейност и като част от винарския комплекс се изгради хотел.
Предвидения за изграждане хотел ще представлява нова сграда, в която ще бъдат обособени ресторант с капацитет 90 места, СПА-център, бар, хотелски апартаменти – 28 броя, покривен парк.
Водоснабдяването на хотела ще бъде осигурен посредством предвидения начин за водоснабдяване на винарната – чрез изграждане на нов уличен водопровод.
Формираните битови отпадъчни води ще бъдат пречиствани в локално пречиствателно съоръжение с механично и биологично стъпало, след което ще се ползват да поливане на зелените площи в комплекса. В периода от ранна пролет до късна есен пречистените отпадъчни води ще се подават и за напояване на лозовите масиви, собственост на възложителя.
Електрозахранването ще бъде осъществено от захранването на винарната.
Достъпът до имота се осъществява по вътрешната за територията пътна и алейна мрежа.
Така заявеното инвестиционно предложение за изграждане на хотел се явява разширение на вече одобрено инвестиционно предложение, въздействието от реализацията на което не е оценено и разгледано в проведената процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-191(2)/03.10.2019 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2016 – 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо, на отстояние 170 м са разположени границите на защитени зони BG0002072 “Мелнишки пирамиди” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-283/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 29/2010 г.) и BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.), на отстояние 400 м.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002072 “Мелнишки пирамиди”.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и кметство с. Хърсово, и до директора на БДЗБР.