Съдържание

Посетители

В момента има 192  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: E. М.

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Якоруда в обхват поземлен имот № 134016, местност Белмекен, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград с цел промяна на устройствената зона за инженерна инфраструктура „Т-и1“, в която попада имотът, в устройствена зона за спортно-рекреационно обществено обслужване „Сро“

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

Днес, 23.10.2019 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот № 095012, местност „Маноле /0/, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с цел промяна на предназначението му от „нива“ за „производствени и складови дейности, и магазини“ с възложител Е.М.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31827 и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10.