Съдържание

Посетители

В момента има 198  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

документация за: „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2022 на община Кочериново, област Кюстендил“ и „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2029 на община Кочериново, област Кюстендил“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация горецитираните програми се разработват на основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
Основната цел на програмите е насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници.
Краткосрочната и дългосрочната програми включват цели за развитие в областта на енергетиката, която попада в обхвата на области от чл. 85, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като с програмите се определят рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и 2 на ЗООС. В тази връзка програмите попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО.
Програмите ще се одобрява от Общински съвет – Кочериново, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

В териториалния обхват на община Кочериново попадат изцяло или частично следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
1. Защитени територии по смисъла на ЗЗТ, попадащи на територията на община Кочериново:
1.1. Природна забележителност „Стобски пирамиди“ обявена със Заповед № 378/05.12.64 г. на Председателя на Комитета по горите и горската промишленост (обн. ДВ бр. 12/66 г.). Същата е отразена като имот с номер 000300 в картата на възстановена собственост за землището на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил.
2. Защитени зони по смисъла на ЗБР, попадащи на територията на община Кочериново:
2.1. Защитена зона BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 102/2008 г.). Защитена зона BG0002099 “Кочериново” има утвърден със Заповед №РД-363 от 28.05.2015 г. на Министерство на околната среда и водите план за управление;
2.2. Защитена зона BG0002107 “Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 104/2008 г.);
2.3. Защитена зона BG0001013 “Скрино” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №811/16.11.2010 г. (обн. ДВ бр. 96/2007 г.).
Горепосочените програми подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ. бр. 73 от 2007г.,изм. и доп.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ЕО, на основание чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС.
С настоящото обръщаме внимание, че предвижданията на програмите следва да са съобразени с:
 режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управление;
 режимите на гореописаните защитените зони за опазване на дивите птици, определени със заповедите за обявяването им;
 установените забрани в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ) до 2020 г. и произтичащите мерки и условия от Становище по Екологична оценка №1-2/2012 г. от 08.08.2012 г. на министъра на околната среда и водите.
Подробна информация и публичен достъп до данните за защитените зони, процедурите за оценка за съвместимост и свързаните с тях документи са налични на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 /natura2000.moew.government.bg/, където може да намерите данни и за видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони.
Подробна информация и публичен достъп до данните за защитените територии и свързаните с тях документи са налични на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда, секция „Регистър на защитените територии и защитените зони в България“ /eea.government.bg/zpo/bg/.