Съдържание

Посетители

В момента има 273  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „БУРГ КЕПИТЪЛ“ ЕАД

документация за Уведомление  за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 65108.28.152, 65108.28.153, 65108.28.154 и 65108.28.155, местност Сарафето/Ташлъка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената документация имоти с идентификатори 65108.28.152, 65108.28.153, 65108.28.154 и 65108.28.155 са с обща площ 10.520 дка и предназначение за „жилищно строителство, съгласно одобрен ПУП със Заповед №145/10.05.2007 г. на кмета на община Хаджидимово.
За реализиране на заявеното от Вас инвестиционното предложение за изграждане на фотоволтаична централа в посочения имот, е необходимо да бъде изработен проект за изменение на действащия ПУП – ПЗ за промяна на конкретното предназначение на имотите от „жилищно строителство“ в за „Фотоволтаична електроцентрала“.
Предвиденото с плана инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от ЗООС, предвид това и свързаният с него проект за изменение на ПУП – ПЗ не очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, но се предполага значително въздействие върху околната среда при прилагането му, предвид което попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
На основание чл. 81, ал. 3 от ЗООС, процедурата по ЕО следва да се извърши едновременно с изготвянето на изменението на ПУП – ПЗ и преди одобряването му. Проектът за изменението на ПУП – ПЗ следва да се одобрява от Общински съвет - Хаджидимово, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Поземлен имот с идентификатор 65108.34.1 не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.