Съдържание

Посетители

В момента има 813  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: С. Б.

документация за: Проект за Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП - ИПРЗ) за УПИ I - 308, кв. 28 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на пет броя нови УПИ, отредени „за жилищно строителство“

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

 

Днес, 12.11.2021 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка за Проект за Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП - ИПРЗ) за УПИ I - 308, кв. 28 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на пет броя нови УПИ, отредени „за жилищно строителство“ - ново ниско свободно застрояване с възложител С. Б.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36657  и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 7.