Съдържание

Посетители

В момента има 166  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление  за Проект на Програма за управление на отпадъците на община Благоевград, област Благоевград за период 2021 - 2028 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Програма за управление на отпадъците на община Благоевград, област Благоевград за период 2021 - 2028 г. се разработва на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
Програмата попада в т. 5.1 от Приложение № 2 на Наредбата за ЕО и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ЕО.
Програма за управление на отпадъците на община Благоевград, област Благоевград за период 2021 - 2028 г. следва да се одобрява от Общински съвет – Благоевград, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Териториалният обхват на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на община Благоевград за периода 2021-2028 г. включва цялата територия на община Благоевград, област Благоевград.
В териториалния обхвата на община Благоевград, респективно на Програма за управление на отпадъците на община Благоевград за периода 2021-2028 г., попадат следните елементи от Националната екологична мрежа по чл. 3, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
1. Защитени територии по смисъла на ЗЗТ:
1.1. Част от Национален парк „Рила“, обявен за народен парк със Заповед №114/24.02.1992 г. на МОС (ДВ, бр. 20/1992 г.) и прекатегоризиран в национален парк със Заповед №РД-397/15.10.1999 г. на МОСВ (ДВ, бр. 44/2000 г.).
С Решение № 552/2001 г. на Министерски съвет е приет План за управление на националния парк;
1.2. Резерват „Парангалица“, обявен с Постановление №8517/30.12.1933 г. на МЗДИ (ДВ, бр. 77/1933 г.), видоизменено със Заповед №1980/07.08.1961 г., попадащ изцяло в границите на Национален парк „Рила“;
1.3. Защитена местност „Блатото“, обявена и в граници определени със Заповед № РД-472/15.06.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 53/2012 г.).
1.4. Защитена местност „Находище на балканско часовниче“, обявена и в граници определени със Заповед № РД-451/08.06.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 53/2012 г.).
1.5. Природна забележителност „Пещера в местността Бойчова скала“, обявена и в граници определени със Заповед №542/23.05.1984 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр. 48/1984 г.).
2. Защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР:
2.1. Част от защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на дивите птици и на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-259/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 40/2021 г.);
2.2. Част от защитена зона BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 24/2020 г.);
2.3. Част от защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).
Със Заповед № РД-363/28.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2015 г.) е утвърден Плана за управление на защитената зона;
2.4. Част от защитена зона BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.);
2.5. Част от защитена зона BG0000636 „Ниска Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №177/03.04.2019 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 29/2019 г.);
2.6. Част от защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Програмата за управление на отпадъците на община Благоевград за периода 2021-2027 г. подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, която съгласно чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че Програмата за управление на отпадъците на община Благоевград за периода 2021-2027 г. е допустима при съобразяване на произтичащите от него планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с:
- режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените територии, заповедите им за обявяване и с приетите/утвърдените планове за управлението им;
- режимите на защитените зони, определени със заповедите по чл. 12 от ЗБР и с планове им за управление.
На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ПУО на община Благоевград за периода 2021-2027 г. няма вероятност на окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“

ІІІ. По отношение на Проекта на Програма за управление на отпадъците на община Благоевград, област Благоевград за период 2021 - 2028 г.

Разработената програмата като цяло кореспондира с Методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД - 883/23.09.2021 г. на министъра на околната среда и водите, както и със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 2021 - 2028 г.
При преглед на представената информация се установи следната неточност:
Анализът на битовите отпадъци е ключов и в представения проект на програмата се съдържа противоречива информация с наличната такава в РИОСВ-Благоевград. Представени са данни за периода 2016-2020 г. на количествата образувани битови отпадъци, като е посочено, че същото количество се насочва за обезвреждане чрез депониране (стр. 4 от Анализ № 1, таблица № 1). Видно от представени от Община Благоевград с вх. № 495(3)/28.09.2021 г. на РИОСВ-Благоевград детайлни справки за периода от месец август 2020 г. до месец август 2021 г., както и предоставяните ежемесечни данни за количествата смесените битови отпадъци на Общината е видно, че същите постъпват за предварително третиране преди депониране на РДНО, което следва да се отрази в програмата. Необходимо е анализът да съдържа данни за количествата повторно използвани, рециклирани, оползотворени и обезвредени битови отпадъци за разглеждания период и какви са тенденциите в третирането на битовите отпадъци.