Съдържание

Посетители

В момента има 152  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Л. Б.

документация за инвестиционно предложение: “Доставка и монтаж на модулни оранжерии, изграждане на селскостопанска постройка с фотоволтаик и собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор 62699.43.1 в местността Капенливица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената с уведомлението документация поземлен имот с идентификатор 62699.43.1 в местността Капенливица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград е земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“ и площ 9400 м2.
С инвестиционното предложение в горепосочения имот е предвидено: доставка и монтаж на оранжерия с площ 5000 м2, изграждане на селскостопанска постройка със застроена площ 188 м2 с фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kW и сондажен кладенец с прогнозна дълбочина 15 м.
В оранжерията е предвидено отглеждане на домати и краставици. Напояването на оранжерията е предвидено да се осъществява гравитачно. Оранжерията ще бъде отопляема с термопомпа (изцяло на електро енергия), която ще бъде захранвана от фотоволтаичната система, предвидена за монтаж върху покрива на селскостопанската постройка. Капацитета на термопомпата е предвидено да бъде съобразен с мощността на фотоволтаичната инсталация. За напояване на зеленчуковите култури и битови нужди е предвидено да бъде използван предвидения за изграждане сондажен кладенец в имота с необходими водни количества 400 м3/годишно за напояване и 24 м3 за битови нужди. Образуваните отпадъчни води е предвидено да бъдат отвеждани в изгребна яма с капацитет 5.2 м3, която ще бъде почиствана на база сключен договор с лицензиран ВиК оператор.
Транспортния достъп е предвидено да се осъществява по полски път.
Инвестиционното предложение, включващо и изграждане на сондажен кладенец с цел напояване на отглежданите в оранжерията зеленчуци попада в обхвата на т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-267(5)/07.12.2021 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016 - 2021 г.) и ПУРН (2016 - 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най - близо на отстояние 2700 м e разположена границата на защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново”.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Благоевград, кметство с. Рилци и директора на БДЗБР.