Съдържание

Посетители

В момента има 452  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

документация за Уведомление  за Проект на Програма за управление на отпадъците на община Белица, област Благоевград за периода 2021 – 2028 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Програмата за управление на отпадъците е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда. Разработва се на основание чл. 79 от Закона за опазване на околната среда и в съответствие нормативните изисквания на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците.
Програмата е разработена за период 2021 - 2028 г., който съвпада с действието на Националния план за управление на отпадъците. При разработването на програмата са взети предвид европейското и националното законодателство в областта на управлението на отпадъците.
Основната цел на програмата е да допринесе за устойчиво развитие на община Белица, чрез определяне на необходимите мерки за изграждане и реализиране на интегрирана система за управление на отпадъците в общината, като елемент на регионалната система за управление на отпадъците регион Разлог, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване ефективността на използваните на отпадъците като ресурс, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците. В програмата за заложени следните стратегически цели:
Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване на образуването им и насърчаване на повторното им използване.
Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци.
Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.
Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане на йерархията на управление на отпадъците.
За всяка от стратегическите цели са разработени подпрограми с мерки, съдържащи План за действие с основни дейности, изпълнението на които ще допринесе за постигането им.
Програмата за управление на отпадъците на община Белица 2021 - 2028 г. попада в обхвата на т. 5.1 от Приложение № 2 на Наредбата за ЕО и очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО програмата подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Общинската програма за управление на отпадъците на община Белица, област Благоевград за период 2021 - 2028 г. следва да се одобрява от Общински съвет – Белица, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.
Обръщаме Ви внимание на следното: В т. 2.6 Изводи и Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и осъществени мерки за тяхното възстановяване на представения проект на Програмата за управление на отпадъците съдържа неточности и липсва информация, а именно:
- Не е извършен анализ на съществуващото състояние на общинското депо за битови и строителни отпадъци с преустановена експлоатация в местност Валтата в землището на гр. Белица;
- В Плана за действие на стр. 53 е заложена мярка „извършване на мониторинг и след експлоатационни грижи на общинското депо“, но към момента за същото не е съгласуван и одобрен проект за рекултивация. В тази връзка следва да се заложат ясни и конкретни дейности съобразени с действащото към момента законодателство и текущото състояние на старото депо.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

В териториалния обхват на община Белица попадат изцяло или частично следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
І. Защитени територии по смисъла на ЗЗТ, попадащи на територията на община Белица:
Част от Национален парк „Рила“, обявен за народен парк със Заповед №114/24.02.1992 г. на МОС (ДВ, бр. 20/1992 г.) и прекатегоризиран в национален парк със Заповед №РД-397/15.10.1999 г. на МОСВ (ДВ, бр. 44/2000 г.). С Решение № 552/2001 г. на Министерски съвет е приет План за управление на националния парк.
ІІ. Защитени зони по смисъла на ЗБР, попадащи на територията на община Белица:
BG0000495 “Рила”, за опазване на дивите птици, природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД – 764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.100/2008 г.), изм. и доп. със заповед № РД – 259/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 40/2021 г.).
BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-353/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 58/13.07.2021 г.);
BG0000636 “Ниска Рила”, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №177/03.04.2019 г. (обн. ДВ, бр. 29/2019 г.);
BG0002129 “Рила буфер“, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 24/2020 г.).
Програма за управление на отпадъците на община Белица, област Благоевград за периода 2021 – 2028 г. подлежи на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.