Съдържание

Посетители

В момента има 587  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

документация за Уведомление за проект на Програма за опазване на околната среда на община Белица, област Благоевград за периода 2021 – 2027 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Програмата за опазване на околната среда (ПООС) на община Белица се разработва на основание чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, и е с период на действие 2021 - 2027 г. Програмата отчита настоящето състояние на околната среда на територията на общината, съществуващите потенциални замърсители, реалния риск за човешкото здраве и необходимите мерки и приоритети с оглед предотвратяването на този риск.
Визията за околната среда на община Белица, която описва перспективите за развитие на общината в близките 7 години е:
Община Белица – съхранена природа, чиста околна среда, екологична инфраструктура и рационално използване на ресурсите за здравословен живот на населението.
Формулирана е следната генерална стратегическа цел на ПООС на Общината „Устойчиво управление на околната среда в общината за осигуряване на добри условия за живот и работа, чрез обновяване на инфраструктурата, благоустрояване на населените места и запазване на природните ресурси“.
За постигането на главната стратегическа цел са определени специфични цели:
Стратегическа цел 1: Устойчиво и интегрирано управление на водните ресурси.
Мярка 1.1: Обезпечаване на добро състояние и управление на водните ресурси на територията на общината
Подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода в община Белица, доизграждане на канализационната мрежа и осигуряване на необходимата инфраструктура за пречистване и отвежда не е отпадъчните води от населените места.
Подобряване на мониторинга и контрола върху състоянието и качеството на повърхностните и подземните води.
Мярка 1.2: Превенция и управление на риска от наводнения и други природни бедствия
Стратегическа цел 2: Усъвършенстване на системата за управление на отпадъците.
Осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците, чрез предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда
Мярка 2.1: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци.
Мярка 2.2: Увеличаване на количеството рециклирани и оползотворени отпадъци и прилагане на Стратегията и плана за действие за преход към кръгова икономика на РБ за периода 2021 - 2027 г .
Мярка 2.3: Подобряване и на организацията по разделяне, временно съхранение събирани и транспортиране и екологосъобразно обезвреждане на отпадъците.
Мярка 2.4: Нормативно регулиране и укрепване на административния капацитет на общината за управление на отпадъците.
Мярка 2.5: Участие на обществеността и превръщането й в ключов фактор при прилагане на йерархията на управление на отпадъците.
Стратегическа цел 3: Опазване и управление на биологичното разнообразие.
Опазване и възстановяване на природните екосистеми, генетичното биоразнообразие и обезпечаване на биологичната сигурност съгласно българското и международно екологично законодателство. Подобряване на контрола върху възможните негативни влияния върху биологичното разнообразие и обезпечаване постигането на устойчиво използване на биологичните ресурси в община Белица.
Мярка 3.1: Ограничаване на негативните влияния върху биологичното разнообразие.
Мярка 3.2: Устойчиво управление на защитените зони по натура 2000.
Стратегическа цел 4: Опазване качеството на атмосферния въздух и подобряване чистотата на населените места в община Белица.
Мярка 4.1: Развитие и оптимизиране на системите за мониторинг и подобряване на качеството на атмосферния въздух.
Мярка 4.2: Подобряване чистотата на населените места, облагородяване и озеленяване на площите за обществено ползване.
Специфична цел 5: Подобряване на административния капацитет за управление на околната среда и ангажиране на местното население.
Мярка 5.1: Осигуряване на възможност за повишаване на професионалната квалификация на кадрите, компетентни по управление на околната среда в Общинската администрация.
Мярка 5.2: Подобряване на информационната обезпеченост и ангажиране на местното население за опазване на околната среда.
Програмата за опазване на околната среда на община Белица 2021 - 2027 г. очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2, т. 3 от Наредбата за ЕО програмата подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Общинската програма за управление на отпадъците на община Белица, област Благоевград за период 2021 - 2027 г. следва да се одобрява от Общински съвет – Белица, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.
Обръщаме Ви внимание, че представения Проект на ПООС следва да бъде допълнен с относими и възможни за изпълнение мерки, взаимствани и съобразени с петгодишния план за действие към Националната програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите 2020 -2030 г., публикувана на страницата на Министерство на околната среда и водите.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

І. Защитени територии по смисъла на ЗЗТ, попадащи на територията на община Белица:
Част от Национален парк „Рила“, обявен за народен парк със Заповед №114/24.02.1992 г. на МОС (ДВ, бр. 20/1992 г.) и прекатегоризиран в национален парк със Заповед №РД-397/15.10.1999 г. на МОСВ (ДВ, бр. 44/2000 г.). С Решение № 552/2001 г. на Министерски съвет е приет План за управление на националния парк.
ІІ. Защитени зони по смисъла на ЗБР, попадащи на територията на община Белица:
BG0000495 “Рила”, за опазване на дивите птици, природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД – 764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.100/2008 г.), изм. и доп. със заповед № РД – 259/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 40/2021 г.).
BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-353/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 58/13.07.2021 г.);
BG0000636 “Ниска Рила”, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №177/03.04.2019 г. (обн. ДВ, бр. 29/2019 г.);
BG0002129 “Рила буфер“, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 24/2020 г.).
Програма за управление на отпадъците на община Белица, област Благоевград за периода 2021 – 2028 г. подлежи на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета