Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 50/2012 г.

 

инвестиционно предложение: “Изграждане на търговски център за продажба на детски съоръжения в имот №012001 с площ 1.552 дка в местност „Джалевото“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

Намерението за изграждане на търговски център е включено в т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно внесената документация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близо са  разположени две защитени зони, а именно:

  • защитена зона „Кресна” с идентификационен код BG0002003 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 97/2008 г.);
  • защитена зона „Кресна - Илиндинци” с идентификационен код BG0000366 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 21/2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 81/2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3/2011 г., наричана по нататък „Наредбата за ОС”) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му със защитените зони, по реда на глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на търговски център за продажба на детски съоръжения, предвидено да се реализира в имот с номер 012001 в местността „Джалевото“, землище на гр. Кресна, общ. Кресна, обл. Благоевград, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитаня, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Кресна.