Съдържание

Посетители

В момента има 103  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 75/2012 г.

инвестиционно предложение: „Добив на строителни материали – мрамори от находище „Водицата“, землище на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

За инвестиционното предложение „Добив на строителни материали – мрамори от находище „Водицата“, землище на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“ от директора на РИОСВ-Благоевград е постановено Решение № БД-02-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), с характер на решението „да не се извършва ОВОС“.

Предмет на преценката е била концесионна площ 161 327 кв. м, включваща добив от находище „Водицата“ с площ 156 327 кв. м и насипище за откривка 5.0 дка, при срок за концесия 25 години. В този срок се очаква да се отработи площ от около 50 дка и да бъдат добити 525. 0 хил. минна маса, при средногодишен добив от 20 000 куб. м.

С настоящето инвестиционното предложение се предвижда промяна на част от параметрите – предложена е концесионна площ в размер на 167 000 кв. м, в границите на която ще се включват площта от находище „Водицата“ с размер 156 327 кв. м и допълнителни площи необходими за осъществяване на дейности по концесията, извън добива в размер на 10 673 кв. м. Предложен е срок за концесия 35 години, като в този срок се очаква, да се отработи площ от около 60 дка и да бъдат добити 735. 0 хил. куб. м, при средногодишен добив от 20 000 куб. м.

Заявеното намерение за по-голяма концесионна площ от тази, която е била обект на преценяване с Решение № БД-02- ПР/2011 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и по-дълъг срок на концесията за добив, се явява разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за преценяване и произнасяне с решение е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно внесената документация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Не е предвидено инвестиционното предложение да се реализира в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близо са разположени следните защитени зони:

  • защитена зона BG0002076 „Места” определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 802 от 04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 107 от 2007 г.), обявена със Заповед № РД-532 от 26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 51 от 2010 г.);
  • защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 802 от 04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 107 от 2007 г., изм. и допъл.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 2011 г., (Наредбата за ОС) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с най-близо разположените защитени зони, по реда на глава трета от същата.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще бъде направена въз основа на внесената от възложителя информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Хаджидимово, кметство с. Ново Лески, до директора на БДЗБР-Благоевград; и дирекция „Природни ресурси и концесии“ в МИЕТ.