Съдържание

Посетители

В момента има 291  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 86/2012 г.

инвестиционно предложение: „Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за водоснабдяване на автомивка в УПИ с №005135, местносот „Завоя“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевгард“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на водовземно съоръжение (сондажен кладенец) в посочения по-горе имот. Добиваната вода в размер на 4 818 м3/год. ще се ползва за водоснабдяване на автомивката, която към настоящия момент се водоснабдява от водопроводната мрежа на гр. Кресна.

Добивът на подземни води с годишен обем на добиваната вода под 10 млн. куб. м попада в обхвата на т. 10 , буква “н” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени защитени зони BG0000366 „Кресна - Илинденци”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 21/2007 г., изм. и доп.) и BG0002076 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г., изм. ДВ. бр.3 от 2011г. ДВ, бр.94 /2012 г.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните защитени зони.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони BG0000366 „Кресна - Илинденци” и BG0002076 “Кресна”.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Кресна и директора на БДЗБР-Благоевград.