Съдържание

Посетители

В момента има 168  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 46/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДИМИТЪР СТОЯНОВ МИРОВАЛИЕВ - УПРАВИТЕЛ НА „ДИЗАР МЕГАМЕТАЛ”ООД, АДРЕС: 2850 гр. Петрич, ул „Христо Чернопеев” № 9 А

документация за инвестиционно предложение: „Площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, в поземлен имот с идентификатор 56126.990.4012 (УПИ І, кв. 1 по действащия РП на гр. Петрич) с площ 653 м2 с адрес на поземления имот „гр. Петрич, п.к. 2850, „Долна Джумая”, Община Петрич, Област Благоевград”

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация се предвижда разширение на дейността на дружеството на тази площадка – събиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), дейност попадаща в обхвата на т. 11, буква “д” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, с нови дейности по събиране, временно съхранение и транспортиране на негодни за употреба батерии, акумулатори (ИУБА) и излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО). Предвижданите нови дейности са разширение на инвестиционно предложение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС и посоченото по–горе инвестиционно предложение подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста на ЗООС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

След преглед на представената от възложителя информация и документация и наличната в РИОСВ – Благоевград документация се установи, че УПИ І, кв. 1 по плана на гр. Петрич”, в които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000167 “Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.11.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г.), наричана по нататък “Наредбата за ОС”, гореупоменатото инвестиционно предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо разположената защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР, респективно чл. 4 от Наредбата за ОС, процедурата по оценка за съвместимост се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Във връзка с гореизложеното, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони в съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап “Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС”.

 

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Петрич.