Съдържание

Посетители

В момента има 296  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 48/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Георги Гогов, Димитър Стругов, Ахмед Башев, Венцислав Генчев и Петър Узунов, адрес с. Гърмен, Община Гърмен, ул. „Тридесет” № 1

документация за инвестиционно предложение: „Вилно застрояване – 5 бр. еднофамилни вили в поземлен имот с №009073 с площ 2.388 дка в местността „Гроба” в землище на с. Ковачевица, Община Гърмен, Област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение за вилно застрояване е ново и се предвижда вода за питейно – битови нужди да се добива като се изгради собствен водоизточник за водовземане от подземни води. Предвижданото водовземното съоръжение е сондажен кладенец, който ще бъде изграден в границите на горецитирания имот и извън регулацията на населеното място с. Ковачевица. Добиваните води ще се ползват за питейно – битови нужди по време на експлоатацията на обекта.

Предвид посоченото в т. 4 от становище на БДЗБР – Благоевград, че инвестиционното предложение попада извън хипотезата на чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за водите и подлежи на разрешителен режим, предвиждания добив на подземни води попада в позиция 10, буква «н» на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС. Дейността добив на подземни води на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Гореописаното инвестиционно предложение е предвидено да се реализира в границите на защитена зона BG0001030 «Родопи - Западни» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007 г. (обн. ДВ бр. 85/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (НаредбатаОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г., изм. ДВ. бр.3 от 2011г.).

След преглед на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 «Родопи - Западни». p>

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие да бъде взета предвид при постановяване на решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на Община Гърмен и Кметство с. Ковачевица, както и до БДЗБР-Благоевград.