Съдържание

Посетители

В момента има 138  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 03/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Владимир Василев Марков, управител на „Сикарс” ООД, гр. Благоевград, ул. „Георги Попов” № 41

документация за инвестиционно предложение:  изземване на наносни отложения в количество до 10 000 м3/год. от воден обект р. Места в местността „Дережик”, землище на с. Блатска, Община Хаджидимово, Област Благоевград
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изземване на наносни отложения от воден обект са включени в точка 2, буква “в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежат на преценяване за необходимост от ОВОС съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

Съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е необходимо да бъдат уведомени писмено кметовете на община Хаджидимово и на с. Блатска, а засегнатото население чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. Информацията за уведомяване на кметовете на общината, засегнатото кметство и засегнатото население трябва да съдържа най - малко тази посочена в чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.  

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, заявената площ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционно предложение за изземване на наносни отложения до 10000 куб м/год. от участък на воден обект река Места в местността “Дережик”, землище на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград, попада в границите на защитена зона “Места” с идентификационен код BG0002076 за опазване на дивите птици, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 802/4.12.2007 г. списък от защитени зони.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, точка 3, буква “а”, във връзка с ал. 2 и чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ бр.73/2007 г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

Оценката за съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитена зона «Места» ще бъде извършена на етап “преценяване на необходимостта от ОВОС.