Съдържание

Посетители

В момента има 778  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 07/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-Н ВАСИЛ КОСТОВ - УПРАВИТЕЛ НА „АГРОМЕЛИОРАЦИИ СТРУМЕСТА” ЕООД, гр. Благоевград, ул. „Трайчо Китанчев” № 1

документация за инвестиционно предложение: «Изземване на инертни материали от р. Струма в количество до 10 000 куб. м/годишно, землище на с. Рупите и с. Генерал Тодоров, Община Петрич»
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изземване на инертни материали от р. Струма в количество до 10 000 куб. м/годишно е включено в т. 2, буква „в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

Съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е необходимо да бъде уведомен писмено кмета на Община Петрич, кмета на с. Рупите и кмета на с. Генерал Тодоров, а засегнатото население чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. Информацията за уведомяване на общината, кметствата и засегнатото население трябва да съдържа най - малко тази посочена в чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.  

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената с уведомлението информация инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение попада в Защитена зона (ЗЗ) «Рупите» с код BG0002098 за опазване на дивите птици и ЗЗ „Рупите – Струмешница” с код BG0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приети с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г.)

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, точка 3, буква “а» и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ бр.73/2007 г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

Оценката за съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони ще бъде извършена чрез процедурата по оценка на въздействие върху околната среда по реда на ЗООС и при спазване на специалните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие.

Приемаме информацията представена с уведомлението по чл. 10 от Наредбата за ОС за достатъчна за извършване на преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони.