Съдържание

Посетители

В момента има 167  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 09/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-Н РАФАЕЛ СОЛОМОН ЛЕВИ - УПРАВИТЕЛ НА „БИЛЯНА ТРИКО” АД, гр. Петрич, ул. „Цар Симеон” № 70

документация за инвестиционно предложение: «Изграждане на сондаж за водоснабдяване на багрилен цех в УПИ ХІ, кв. 9 по плана на гр. Петрич с ЕКАТЕ 56126, Община Петрич»

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изграждане на сондаж за водоснабдяване на багрилен цех е включено в т. 10, буква „н” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

Съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е необходимо да бъде уведомен писмено кмета на Община Петрич, а засегнатото население чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. Информацията за уведомяване на общината и засегнатото население трябва да съдържа най - малко тази посочена в чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.  

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената с уведомлението информация инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Не е предвидено същото да се реализира и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа «НАТУРА 2000». Най – близко намиращите се защитени зони са защитена зона (ЗЗ) «Рупите – Струмешница» с код BG 0001023 и ЗЗ „Беласица” с код BG 0000167, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени съответно в приетия с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. списък от защитени зони (ДВ. бр. 107/2007 г.) и с Решение на Министерски съвет № 661/16.10.2007 г. списък на защитени зони (ДВ. бр. 85/2007 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), (ДВ, бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, буква „а”, инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Оценката за съвместимостта на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на ЗООС, се извършва чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, по реда на ЗООС и при спазване на специалните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие и на глава трета на Наредбата за ОС.  

Приемаме информацията представена с уведомлението по чл. 10 от Наредбата за ОС за достатъчна за извършване на преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони