Съдържание

Посетители

В момента има 609  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 30/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Благо Александров – управител на „СМИНДАР ГРУП” ООД, гр. София, Община Средец, ул. „6-ти септември” № 17 чрез пълномощник Г-н Никифор Бибин, гр. София, ул. „Презвитер Козма” № 26, ет. 3, ап. 3

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс – мотел, магазин и обслужващи дейности в поземлен имот №011029 с площ 2.210 дка, местност „Сминдарево блато”, землище на с. Баня, Община Разлог”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изграждане на  крайпътен обслужващ комплекс – мотел, магазин и обслужващи дейности попада в обхвата на т. 12, буква “в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”.

Представената в уведомлението информация е достатъчна за да се извърши преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие ще се извърши след внасяне на искане за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на Община Разлог и с. Баня.