Съдържание

Посетители

В момента има 686  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 32/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-жа Мария Балтаджиева, управител на ЕТ “Мария Балтаджиева”, със седалище гр. Гоце Делчев, ул. “Лозенград” № 1

документация за инвестиционно предложение: Довършителни строителни дейности, изграждане на отоплителна и вентилационна ситстеми, обурудване на пералня с машини, обурудване и обзавеждане на магазин за перилни и почистващи препарати за обект “Магазин, пералня и офиси”, разположен в парцел ІХ, пл. № 153 в кв. 27 по плана на с. Борово, Община Гоце Делчев

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението, включващо и изграждане на инсталация за производство на пара и топла вода (котел с мощност 100 kW за нуждите на обект “Магазин, пералня и офиси”). В тази връзка Ви уведомяваме, че същото попада в т. 3, буква “а” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”.

За да бъде извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздийствие на инвестиционното предложение върху най - близко разположените защитени зони е необходимо заедно с искането за преценяване на необходимостта от ОВОС да внесете и уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на Община Гоце Делчев и с. Борово.