Съдържание

Посетители

В момента има 198  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 35/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Емил Серафимов Мангушев, гр. Благоевград, ул. „Димитър Солунски” № 4

документация за инвестиционно предложение: „Инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Бара, приток на р. Мътница, землища на с. Лъки и с. Тешово, Община Хаджидимово”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представените от Вас към уведомлението информация и документация предвиждате изграждане на водохващане на кота 950 м на р. Бара, приток на р. Мътница, напорен тръбопровод с дължина 3100 м (от които 1300 м, е извън сервитута на МВЕЦ “Мътница”, за която директора на РИОСВ, гр. Благоевград е издал решение № БД-01-ПР/2006 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС и решение № 42-ОС/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие) и монтиране на още един брой турбина в сградоцентралата на МВЕЦ “Мътница”на кота 667 м. Така заявеното от Вас намерение е ново инвестиционно предложение, което попада в т. 3, буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и за което съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 е неообходимо да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС.

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение попада в защитена зона за опазване на дивите птици BG 0002078 “Славянка” обявена със заповед № РД - 751/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG 0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 802/4.12.2007 г. списък от защитени зони.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 4 във връзка с ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 3 от Наредбата се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Славянка”, определен със заповедта за обявяването й.

Представеното уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС и приложенията към него не дават достатъчно информация относно характера на инвестиционното предложение и площта на засегнатите от елементите му площи. Това затруднява извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното му въздействие върху защитените зони.

Предвид горното и на основание чл. 11 от Наредбата за ОС е необходимо едновременно с искането за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Глава шеста от ЗООС, като отделно приложение да представите следното:

1. Инвестиционното предложение в неговата цялост.
  • характеристика на водохващането на кота 950 м (начин на водохващане, засегната площ, вид рибен проход);
  • дължина и местоположение на електропреносната мрежа (начин на изпълнение и характеристика на засегната площ – описание на засегнатите имоти);
  • характеристика и описание на засегнатите имоти от трасето на водопровода;
  • подходящ картен материал с нанесено инвестиционно предложение в неговата цялост.

2. Информация за наличие на други намерения в близост до предлаганото местоположение, не само за МВЕЦ, но и за други намерения или съществуващи обекти и дейности, както и съществуващото или определено по предназначение ползване на близко разположени имоти.

3. Информация за отпочнати дейности по реализирането на МВЕЦ «Мътница».