Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 36/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Костадин Паскалев кмет на Община Благоевград, гр. Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” № 1

документация за инвестиционно предложение: Изграждане на православна черква в имот № 000528 с площ 3.177 дка, местност “Страната”, землище на с. Церово, Община Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изграждане на православна черква попада в обхвата на т. 10, буква “б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”. Най - близко разположените защитена зона е защитена зона (ЗЗ) “Орановски пролом - Лешко” с код BG0001022 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. списък от защитени зони (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, публ. ДВ, бр. 73/2007 г.) във връзка с  чл.2, ал. 1, т. 3., буква “а” инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

След преглед на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Церово