Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 41/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Инж. Вельо Илиев, кмет на Община Петрич със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. «Цар Борис ІІІ» № 24

документация за инвестиционно предложение: За изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 1000 еквивалентни жители в част (на площ от 2.000 дка) от имот № 000486 с обща площ 61.653 дка, местност “Осено”, землище на с. Габрене, Община Петрич

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 1000 еквивелантни жители попада в обхвата на т. 11, буква “в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Приемаме по принцип представеното уведомление като информиране на компетентния орган за оценка за съвместимостта по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

От представената информация и документация (скица № Ф00639/29.10.2009 г.  на имот № 000486 в землището на с. Габрене, общ. Петрич) става ясно, че част от имот № 000486 в землището на с. Габрене попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” - BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приети с Решение №8 02/04.12.2007 г. на МС (обн., ДВ, бр. 107/2007 г.). Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение по принцип подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на  чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а” и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, публ. ДВ, бр. 73/2007 г.).

Представеното уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС и приложенията към него не дават достатъчно информация относно местоположението на площадката предвидена за изграждане на пречиствателната станция за отпадни води в имот № 000486 в землището на с. Габрене, Община Петрич, както и относно трасето на довеждащия колектор и на ел. проводното отклонение, предвидено за захранване на обекта с ел. енергия. Не е изяснено също инвестиционното предложение свързано ли е с отсичане на дървета и храсти.

Тези неясноти затрудняват извършването на преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитена зона “Рупите - Струмешница” предвид чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС.

Предвид горното, на основание чл.11, ал.1 от Наредбата за ОС, моля в информацията по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда да представите следната актуална информация:

1. Информация относно местоположението на предвидената за изграждане пречиствателна станция;

2. Картен материал с отразени на него всички предвиждания на инвестиционното предложение, включително съпътстваща инфраструктура (пътища, ел. снабдяване, ВиК и др.);

3. Информация относно изсичане на дървета и храсти.

След предоставяне на исканата информация РИОСВ - Благоевград ще проведе разписаната в чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС процедура относно преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху горецитирана защитена зона. В случай, че поисканата информация не бъде представена, процедурата по оценка за съвместимостта ще бъде прекратена.

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Габрене.