Съдържание

Посетители

В момента има 791  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 59/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АНДОН МИХАЙЛОВ ТОТЕВ - КМЕТ НА ОБЩ. САНДАНСКИ, ГР. САНДАНСКИ, бул. „Свобода” № 14

документация за инвестиционно предложение: изграждане на канализация на с. Лебница и модулна пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 1000 еквивалентни жители в част от имот №007008, землище на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград.
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно информацията съдържаща се в уведомлението предвиждате изграждане на канализационна мрежа на село на Лебница и модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет 1000 еквивалентни жители в част от имот № 007008, който е с обща площ 8.687 дка, местността „Мъртвицата”, землище на с. Лебница.

Инвестиционните предложения за пречиствателни станции за отпадъчни води с капацитет под 150000 еквивалентни жители са включени в точка 11, буква “в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежат на преценяване за необходимост от ОВОС съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС, предвид което Вашето инвестиционно предложение за изграждане на канализация на с. Лебница и модулна пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 1000 еквивалентни жители в част от имот №007008, землище на с. Лебница, община Сандански, подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Във връзка с представено уведомление по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ бр.73/2007 г.) за цитираното по-горе инвестиционно предложение, изразяваме следното становище:

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционно предложение за изграждане на канализация на с. Лебница и модулна пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 1000 еквивалентни жители в имот №007008, землище на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград попада в границите на защитена зона “Рупите” с идентификационен код BG0002078 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД 282/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”, във връзка с ал. 2от Наредбата, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 3 от Наредбата се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Рупите”, определен със заповедта за обявяването й.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици и популации, предмет на опазване в защитена зона “Рупите”.

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Лебница, община Сандански.