Съдържание

Посетители

В момента има 477  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 62/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Владимир Москов – кмет на Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. «Царица Йоанна» № 2

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр. Гоце Делчев с проектен капацитет 22500 еквивалентни жители, в имот № 228008, местност “Заемджиков чифлик/Мочура”, землище на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев”
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената към уведомлението информация и документация с инвестиционното намерение предвиждате намаляване на проектния капацитет на ПСОВ - гр. Гоце Делчев, промяна на технологията на пречистване на отпадъчните води и промяна на водоприемника в който ще се заустват пречистените отпадъчни води.

Предвид по - горе посоченото намерението Ви представлява изменение на инвестиционно предложение включено в обхвата на т. 11, буква “в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Теренът на инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002076 “Места”, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г на Министъра на околната среда и водите.

Промяната в инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 4, във връзка с ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ бр.73/2007 г.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитена зона “Места”.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 3 от Наредбата се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Места”, определен със заповед № РД – 532/26.05.2010 г на Министъра на околната среда и водите, (обн. в ДВ, бр.51/2010 г.).

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитената зона по реда на глава втора, раздел ІІІ от Наредбата ще се извърши след внасяне на искане за преценяване на необходимостта от ОВОС.