Съдържание

Посетители

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 78/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Г-н Аспарух Костадинов, управител на “Стоун - 2002” ООД със седалище и адрес на управление Община Петрич, с. Гега

документация за инвестиционно предложение: “Изземване на наносни отложения до 10000 м3/годишно от участък с наносни острови и валове от воден обект река Струма, местност “Ормана”, землище на с. Вълково, Община Сандански”.
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изземване на наносни отложения до 10000 м3/годишно от участък с наносни острови и валове от воден обект р. Струма попада в т. 2, буква “в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Приемаме представената от Вас документация като информиране на компетентният орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград. 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

От представената информация и документация става ясно, че участъкът, обект на инвестиционното прелдложение не попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” и в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение по принцип подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а” и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС; ДВ, бр. 73/2007 г.).

Представената с уведомлението по чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОВОС информация и документация са достатъчни за извършването на преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху най - близо разположените защитени зони.

Разписаната в чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС процедура относно преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони ще бъде проведена на етап “Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС”.

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Сандански и с. Вълково.