Съдържание

Посетители

В момента има 283  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 91/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Г-н Бисер Ангелов – управител на „Скрапметал” ООД, гр. София, СО – район Връбница, ул. „Адам Мискевич” № 31

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на излезли от употреба МПС, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, негодни за употреба гуми, отработени масла и опаковки в част (500 кв. м) от  поземлен имот с идентификатор 17395.501.2107 по плана на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев””

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС): 

Намерението за изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на излезли от употреба МПС, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, негодни за употреба гуми, отработени масла и опаковки, попада в обхвата на т. 11, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената с уведомлението информация, инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение се намира защитена зона за опазване на дивите птици BG0002076 “Места”, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от Наредбата за ОС подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони .

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредба за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в гореописаните защитени зони

 

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Гоце Делчев.