Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение №14 / 2009 г.

Представена от инж. Вельо Илиев – кмет на Община Петрич, град Петрич, ул. «Цар Борис ІІІ» № 24, документация за инвестиционно предложение: „Пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2596 еквивалентни жители и довеждащ колектор за с. Коларово в поземлен имот №064028 с площ 3.734 дка, местност „Карталица”, землище на с. Коларово, Община Петрич

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението Ви за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2596 еквивалентни жители и довеждащ колектор е включено в т. 11, буква “в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) приемаме информацията за достатъчна за извършване на преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение с предмета и целите на най-близко разположените защитени зони.

Копие от писмото е изпратено  до с. Коларово.