Съдържание

Посетители

В момента има 135  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение №15 / 2009 г.

Представена от Г-Н ИЛИАН КРЪСТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА, ГР. КРЕСНА 2840, ул. „Македония” № 95, документация за инвестиционно предложение: “Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води на гр. Кресна” в Община Кресна, Област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на .

Инвестиционно предложение за изграждане на:

  • пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за 6200 еквивалентни жители;
  • изграждане на довеждащ колектир за отпадъчни води от шахта в ПИ № 005119 до ПСОВ и
  • реконструкция на вътрешната водопродна мрежа на гр. Кресна,

е включено в обхвата на точка 11, буква “в”   на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от  Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Част от инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона “Кресна” с идентификационен код BG0002003 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД -748/24.10.2008г (обн. в ДВ бр. 97/2008 г).

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”, във връзка с ал. 2 и чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ бр.73/2007 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 3 от Наредбата се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Кресна”, определен със заповедта за обявяването й.