Съдържание

Посетители

В момента има 308  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение №18 / 2009 г.

Представена от  Александър Краваров – кмет на Община Банско, гр. Банско, пл. « Никола Вапцаров» № 1 документация за инвестиционно предложение: ремонт на канализационна мрежа и изграждане на три броя пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) - ПСОВ 1 с капацитет 520 еквивалентни жители в южната част на парцел 186 в кв. 23, ПСОВ 2 с капацитет 303 еквивалентни жители в североизточната част на парцел 257 в кв. 22 и ПСОВ 3 с капацитет 25 еквивалентни жители в имот 478 в кв. 37 по плана на с. Кремен, Община Банско

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на т. 11, буква “в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) приемаме информацията за достатъчна за извършване на преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение с предмета и целите на най - близко разположените защитени зони.

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Кремен, Община Банско