Съдържание

Посетители

В момента има 179  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 20 / 2009 г.

Представена от   „ГПА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, 2900 гр. Гоце Делчев, ул. „Гоце Делчев” № 22, вх. А документация за инвестиционно предложение: “Изземване на наносни отложения в количество до 20 000 м3/год. от воден обект река Струма в местността „Блатото”, землище на село Старчево, Община Петрич и село Левуново, Община Сандански, Област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на т. 2, буква “в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона (ЗЗ)“Рупите” и ЗЗ „Рупите Стумешница”.

Съгласно Наредбта за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), ДВ бр.73/2007 г.). Приемаме представената информация по чл. 10, ал.1 за достатъчна за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони (Натура 2000 места).

Копие от писмото е изпратено  до кметовете на  община Петрич, Община Сандански с. Старчево и с. Левуново