Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 23 / 2009 г.

Представена от УПРАВИТЕЛЯ НА „НИ-КО 2004”ООД, ГР. БЛАГОЕВГРАД ж.к. „Запад” № 21, ет. 3, ап. 6 документация за инвестиционно предложение: изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Лъкенска с кота на водохващането 860 м и кота на водоползване 755 м в землище на с. Кремен, Община Банско, Област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на т. 3, буква „з”   на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно внесено уведомление по чл. 10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, приета с ПМС №201/31.08.2007 г.):

  • ивестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии;
  • инвестиционното предложение попада в защитена зона “Река Места”,  с код BG 0001021 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. списък от защитени зони;
  • инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитена зона “Река Места”.

Приемаме информацията представена с уведомлението по чл. 10, ал.1 от Наредба за ОС за достатъчна за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на  защитена зона “Река Места”.

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Банско и кмета на с.  Кремен.