Съдържание

Посетители

В момента има 294  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 24/ 2009 г.

Представена от ПЛАМЕН ТОМОВ БАРБУТЕВ, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ж.к. „Юг” бл. 8, вх. Б, ет. 3 документация за инвестиционно предложение: изграждане на МВЕЦ „Лъки” на течащи води на р.  Селската река с кота на водохващането 720 м и кота на водоползване 660 м в землище на с. Лъки, Община Хаджидимово, Област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на т. 3, буква „з”   на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона “Славянка” с идентификационен код BG0002078 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД -751/24.10.2008г (обн. в ДВ бр. 97/2008 г.)

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”, във връзка с ал. 2 и чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ бр.73/2007 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 3 от Наредбата се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Славянка”, определен със заповедта за обявяването й.

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Хаджидимово и кмета на с.  Лъки