Съдържание

Посетители

В момента има 168  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 25/ 2009 г.

Представена от г-н Валентин Чиликов – кмет на Община Струмяни документация за инвестиционно предложение: «Паркинг в поземлен имот с пл. № 164, кв. 29 с площ 558 м2 по плана на с. Илинденци, Община Струмяни»

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на т. 10, буква „б”   на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”, във връзка с ал. 2 и чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г.).

За извършване на ОС за инвестиционното предложение е необходимо да се внесе в РИОСВ уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС.