Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 69/ 2009 г.

инж. Димитър Ораков, управител на “Форел” ООД, гр. Гоце Делчев, документация за инвестиционно предложение: за изграждане на пътна инфраструктура, работни пътеки (алеи) и стопански постройки в на територията на рибовъдно стопанство, състоящо се от шест броя рибарници, водохващане и захранващи тръбопроводи, разположено в имот № 006090, местност “Света Петка”, землище на с. Тешово, Община Хаджидимово

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация инвестиционно предложение включващо и изграждане на изграждане на пътна инфраструктура, работни пътеки (алеи) и стопански постройки (сграда за персонала; сграда за охрана и стопанска постройка, включваща магазин, склад за готова продукция, хладилна камера конфискат, общо складово помещение, подготвително и офис) на територията на съществуващо рибовъдно стопанство, състоящо се от шест броя рибарници, водохващане и захранващи тръбопроводи, разположено в имот № 006090, местност “Света Петка”, землище на с. Тешово, Община Хаджидимово; изграждане на МВЕЦ и собствен водоизточник за захранване на рибовъдното стопанство с електроенергия и вода за питейно - битови нужди.

По - горепосочените дейности се явяват изменение на действащ обект, който като дейност попада в Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2. Изграждането на МВЕЦ и собствен водоизточник за нуждите на рибовъдното стопанство попадат съответно в т. 3, буква “з” (водноелектрическата централа) и в т. 10, буква “н” (собствения водоизточник когато от същия е предвидено добив на подземни води с годишен обем на добиваната вода под 10 млн. м3) на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 82, ал. 3 (когато за осъществяването на инвестиционното предложение трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка спомагателни или поддържащи дейности, за които е задължително да се извърши ОВОС или да се прецени необходимостта от ОВОС, оценките на отделните инвестиционни предложения се съвместяват) и чл. 93, ал. 1, т. 2 подлежат на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, ивестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение попада в защитени зони “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. списък от защитени зони и ЗЗ “Славянка”, с код BG 0002078 за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 751/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите.

Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., (Наредбата за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.

Оценката за съвместимост на инвестиционното предложение по реда на Наредбата за ОС, ще се извърши на ниво искане за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Тешево и кмета на Община Хаджидимово