Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 70/ 2009 г.

Г-Н ИБРАХИМ АЛИ ПАЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА, документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на Мултифункционална спортна зала в УПИ І-500, кв. 35 по плана на с. Краище, Община Белица”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация инвестиционно предложение за изграждане на мултифункционална спортна зала е включено в т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква „а” от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), (обн. ДВ, бр. 73/2007 г.), инвестиционното предложение подлежи на оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Оценката на съвместимостта на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на ЗООС, се извършва чрез процедурата по ОВОС по реда на ЗООС и при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на глава трета на Наредбата за ОС.

Приемаме внесеното от Вас уведомление по чл. 4 от Наредбата за ОВОС и като уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Краище.