Съдържание

Посетители

В момента има 133  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 75/ 2009 г.

Г-Н КОСТАДИН ПАСКАЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ГР. БЛАГОЕВГРАД, документация за инвестиционно предложение:   „Изграждане на съоръжение на подземни води – тръбен кладенец с дълбочина 50 м в поземлен имот №04279.629.129 по плана на гр. Благоевград, ж.к. „Струмско – център”, Община Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация инвестиционно предложение за добив на подземни води в количество до 60.6 м3/дневно е включено в т. 10, буква „н” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Съгласно чл. 2,  ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), (обн. ДВ, бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, буква „а” инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

След преглед на представената информация и документация на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие, е че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.