Съдържание

Посетители

В момента има 500  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 77/ 2009 г.

Г-н Никола Малчев управител на "Мело - 98” ООД със седалище гр. Сандански, документация за инвестиционно предложение: Преместване на сградата на действащ МВЕЦ на Помпена станция (ПС) “Дамяница” от имот № 000073 с площ 3.366 дка в имот № 000068 с площ 0.695 дка, местност “Лъките”, землище на с. Дамяница, Община Сандански

 
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно записаното в т. 1 «Резюме на предложението» от уведомлението за инвестиционното предложение и представената към същото скица с отразени съществуващото състояние и предвижданото с промяната изменение на инвестиционното предложение освен преместване на сградата на МВЕЦ от имот № 000073 в имот № 000068, със същото предвиждате и промяна на схемата на МВЕЦ, предвид което намерението Ви за преместване на сградата на МВЕЦ от имот № 000073 в имот № 000068 по същество е ново инвестиционно предложение включено в обхвата на т. 3, буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и за което съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС следва да се проведе процедура за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Имотът, в който ще бъде преместена  сградата на МВЕЦ с № 000068 от землището на с. Дамяница, Община Сандански, Област Благоевград попада в границите на защитена зона “Рупите” с идентификационен код BG0002098 за опазване на дивите птици, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 802/4.12.2007 г. списък от защитени зони.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 4, във връзка с ал. 2 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона “Рупите”.

На основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС преценката за вероятната степен на въздействие ще бъде взета предвид при постановяване на решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на Община Сандански и с. Дамяница