Съдържание

Посетители

В момента има 190  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 2/2013 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерия за зеленчуци“ в поземлени имоти с № 046023, № 046024 и № 046027 в землището на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Заявеното намерение за изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци и капкова система за тяхното напояване попада в обхвата на т. 1, буква “в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС, предвид което инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в границите на защитена зона “Места” с идентификационен код BG0002076 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 5, във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Места”, определен със заповед № РД – 532/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите, както и спрямо плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район 2010 – 2015 г., въз основа на становище, заведено в РИОСВ – Благоевград с вх. №4068(4)/17.01.2013 г.).

След представяне на горната информация и въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС“.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на с. Дебрен и община Гърмен и до директора на БДЗБР-Благоевград