Съдържание

Посетители

В момента има 148  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 1/2013 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на общинска спортна зала в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8107 (УПИ ІІ, кв. 49) по кадастралната карта на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Намерението за изграждане на общинска спортна зала е включено в т. 10 буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно внесената документация инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Не е предвидено да се реализира в границите  на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”. Най-близо са разположени следните защитени зони:

  • защитена зона BG0000167 “Беласица”, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 661 от 16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 85 от 2007 г., изм. и доп.);
  • защитена зона BG0001023 “Рупите-Стумешница”, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802 от 04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр.107/2007 г., изм.и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ. бр. 73 от 2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 2011 г., наричана по нататък “Наредба за ОС”) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с най-близо разположените защитени зони, по реда на глава трета от същата.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Изграждане на спортна зала в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8107 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград (идентичен с УПИ ІІ, кв. 49 по плана на гр. Петрич), няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”.