Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №98/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на ферма за отглеждане на кози в имот № 076006 с площ 2.959 дка, местност „Левандуде“, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Във връзка с представено уведомление за горното инвестиционно предложение в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), РИОСВ-Благоевград информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация в горепосочения имот е изградена паянтова постройка със застроена площ 366 м2, в която към настоящия момент се отглеждат общо 413 броя кози.
С настоящото инвестиционно предложение в горепосочения имот е предвидено изграждане на нова сграда с площ 1000 м2 за отглеждане на около 300 броя кози и 600 броя ярета, а съществуващата в имота паянтова постройка да бъде използвана за склад за фуражи. В рамките на имота е предвидено изграждане на стаи и санитарни възли за персонала със застроена площ 64 м2.
Водоснабдяването на обекта с вода ще се осъществи от водопроводната мрежа на с. Копривлен, като се изгради водопроводно отклонение. Формираните битови отпадъчни води ще се заустват в изгребна яма. Формираната торова маса ще се съхранява в торохранилище със застроена площ 120 м2.
Електрозахранването на имота ще се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа на с. Копривлен.
Предвид характера и местоположението на настоящето инвестиционно предложение така заявено инвестиционното предложение се явява разширение на дейност, попадаща в обхвата на т. 1, буква „д“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон (увеличаване броя на отглежданите в имота животни) и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
РИОСВ - Благоевград информира, че на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-346/19.09.2016 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР (2010 - 2015 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най - близко, на отстояние 80 м е разположена защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 532/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп..), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
Същата се съвместява с процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Хаджидимово, кмета на с. Копривлен и БДЗБР.