Съдържание

Посетители

В момента има 280  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №111/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на пъстърва в имот № 000103, местност „Тремошница“, землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Във връзка с представено уведомление за горното инвестиционно предложение в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), РИОСВ-Благоевград информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация имот № 000103 в местността „Тремошница“, землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград е с площ 40,033 дка и начин на трайно ползване „урбанизирана територия“ – бивш пионерски лагер.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда в северната част на имота на площ около 1 дка да бъде изградено рибовъдно стопанство за отглеждане на пъстърва за угояване с цел продажба на вътрешния пазар и с капацитет 20 т/годишно. В имота ще бъдат изградени стоманобетонови басейни с дължина 20 м, широчина 2,5 м и дълбочина 1,20 м, подредени в два реда по 5 броя.
Захранването на рибовъдните басейни с вода ще се извършва от р. Санданска Бистрица посредством брегово водовземане и съществуващ тръбопровод. Тръбопровода е използван за напояване на имота. Водовземането е на кота 940,00 м. Преминалите през рибовъдните басейни количества вода ще се отвеждат посредством тръбопровод и ще се заустват в река Тремошница, която преминава в непосредствена близост до стопанството.
Питейно-битовото водоснабдяване ще се извърши от съществуващ каптаж в близост до имота и водопровод, който достига до имота. Каптажът и водопровода са изградени за водоснабдяване на пионерския лагер.
Формираните битово-отпадъчни води от персонала ще се заустват в съществуваща изгребна яма, разположена в имота. Количествата отпадъчни води от изгребната яма ще се извозват периодично. Всички води от басейните по закрити тръбопроводи ще довеждат до предвидени за изграждане 2 бр. утайници с размери 2 х 4 м и височина на стените 1,5 м. От тях след механично утаяване на водите, същите ще се отвеждат в реката.
Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „е” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 2012 г.), наричана по-нататък „Наредбата за ОС” и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони предвид чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие по реда на глава трета от Наредбата за ОС.
От извършената проверка по отношение местоположението на инвестиционното предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо са разположени следните защитени зони:
• защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-352/11.042013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 48 от 2013 г.);
• защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
Съобразено с местоположението, обема и характера на предвижданията на инвестиционното предложение, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони е, че така заявеното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и популации и местообитания на видове растения и животни, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Сандански, кметство с. Плоски и БДЗБР.