Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №76/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на мандра за преработка на мляко в имот пл. № 453, кв. 4, по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение №75/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение – сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.36.82 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №74/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на нови лозови масиви, изградени в имоти с №№ 010001, 017001, 017002, 017003, 017004, 018002, 018004, 018005, 018006, 018013, 028005, 029002, 029003, 029004, 029006, землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №73/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на насаждения от билки в имоти №№ 039017, 000206, местност „Пилит“ и №№ 040026, 040025, 040021, 040016, 040013, 041008, 041011, 040014, 041014, местност „Малката копаня“, землище на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград и изграждане на два броя тръбни кладенци за напояването им“

Съобщение №72/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на насаждения от билки в имоти №№ 039017, 000206, местност „Пилит“ и №№ 040026, 040025, 040021, 040016, 040013, 041008, 041011, 040014, 041014, местност „Малката копаня“, землище на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград и изграждане на два броя тръбни кладенци за напояването им“

Съобщение №71/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 65334.51.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград “

Съобщение №70/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на рибовъдна ферма за пъстървови и шаранови видови риби в съществуващо рибовъдно стопанство „Кантона“ в имот №006002 в землището на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“