Съдържание

Посетители

В момента има 137  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №76/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на „Склад за зърно“ и „Винарска изба и къща за гости“ в поземлен имот №023001, местност „Дебела дръма“ в землището на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда от имот №023001 целият с площ 8.701 дка да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имота - УПИ І с площ 2000 м2 и отреждане „склад за зърно и МТС“ и УПИ ІІ с площ 6700 м2 и отреждане „винарска изба и къща за гости и кантар“.
В УПИ І е предвидено да се изгради склад за съхранение на зърно и МТС за поддържане на собствена селскостопанска техника (навес). Ще бъдат обособени и 3 бр. паркоместа.
В УПИ ІІ се предвижда да бъдат изградени къща за гости с капацитет 50 места за настаняване, винарска изба, навеси, кантар. Предвижда в избата да се произвеждат 1000 000 л вино годишно.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи чрез изграждане на собствен трафопост в имота, който да бъде захранен с подземно положен кабел с дължина около 3 м. Трасето на кабела ще започне от стълб №85 на ел. провод 20 кV „Оранжерии“ в имот №02302 (частна собственост) и премине през същия имот, за което има приложена декларация от собственика.
Водоснабдяването ще се осигури от водопроводната мрежа на селото, като се изгради отклонение с дължина около 93 м и трасе преминаващо по полски път – имот №000082.
Отпадъчните води се предвижда да се включат в селищната канализационната мрежа като се изгради отклонение с дължина около 78 м и трасе през имот №000082. За отпадъчните води формирани от винарската изба преди заустването им в канализацията е предвидено и локално пречиствателно съоръжение за механично пречистване.
Транспортният достъп се осъществява по полски път - №000082, граничещ с имота.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 12 буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Горецитираният имот, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.) и BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Трасетата (водопровод и канал), предмет на инвестиционното предложение попадат в границите на защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002098 “Рупите”, определен със заповедта за обявяването й.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001023 “Рупите - Струмешница” и BG0002098 “Рупите”.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Петрич и кметство с. Генерал Тодоров.